Finansiell översikt koncernen

Ladda ner hela rapporten här: CGit Bokslutskommunike 2022

 

Finansiell översikt koncernen (TSEK) 2022
Helår
2021
Helår
2022
Kvartal 4
2021
Kvartal 4
Nettoomsättning 156 113 135 569 31 009 61 409
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 5 760 4 924 672 1 333
Rörelseresultat (EBIT) 1 972 1 537 –274 483
Resultat efter skatt 1 281 1 000 –344 337
Resultat per aktie efter skatt (SEK) 0,81 0,63 –0,22 0,21
Antal aktier 1 576 000 1 576 000 1 576 000 1 576 000

 

 

  • Vi fortsätter vår tillväxtresa under 2022 och håller i vår strategi att bygga vårt kunskapshus inom AI/Deep Learning, tillämpad AI och avancerad IT–infrastruktur och vi gör det med lönsamhet!
  • Omsättningen ökar med 23,3 MSEK till 162,3 MSEK (139 MSEK samma period föregående år). Just nu befinner sig leveranstiderna på ca 6 månader inom de berörda områdena och jag bedömer att vi till H2 2023 ska vara tillbaka på tidigare nivåer kring 6 till 8 veckor från order till leverans. Min övertygelse är att komponentsbristen inte kommer påverka våra tillväxtplaner under 2023.
  • Årliga återkommande intäkter (ARR) från den löpande verksamheten ökar med 2,75% och uppgår till 26,2 MSEK (25,5 MSEK samma period föregående år).
  • Bruttomarginalen för den löpande verksamheten ökar med 1,95 procent och landar på 29,6 procent (29 procent).
  • EBITDA uppgår till 5,76 MSEK (4,92 MSEK) vilket motsvarar en ökning på 14,5 procent. För Q4 landar EBITDA på 672 TSEK (1,3 MSEK samma period föregående år).
  • CGit har ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten, vilket möjliggör fortsatta tillväxtskapande investeringar inom området AI–lösningar och Deep Learning samt tillämpad AI. Satsningen är medveten och en del av bolagets långsiktiga plan. Kassa och bank för 2022 är 7,1 MSEK (5,9 MSEK samma period föregående år).
  • Koncernens resultat per aktie 2022 uppgår till 0,81 SEK (0,63 SEK samma period föregående år). För fjärde kvartalet 2022 uppgår det till –0,22 SEK (0,21 SEK).

Kalendarium

Årsstämma 2023 – 16 maj 2023
Delårsrapport Q1 2023 – 23 maj 2023
Halvårsrapport 2023 – 18 augusti 2023

 

VD har ordet

CGit gör tillväxt med positivt resultat! Q4 avslutas på samma sätt som präglat hela året 2022, med komponentsbrist och ökade elkostnader. Vi har dock påverkats väldigt marginellt av övriga kriser i världen. Vi har bestämt oss för att ha ett mindset som innebär att vi inte kommer att delta i lågkonjunkturen! Vi ska fortsätta att växa och bygga vårt kunskapshus för att vara rätt rustade när konjunkturen vänder. Vi kan konstatera att vi växer på alla plan. Vi växer personellt och vi växer omsättningsmässigt och vi gör det med lönsamhet!

Jag ska beröra några av de satsningar vi gjort under 2022 som vi kommer se betydande effekt av under 2023 och framåt:

Aixia
Aixia, som är ett dotterbolag till CGit AB, utvecklar smarta verktyg och mjukvara som hjälper företag och organisationer att förverkliga, växa och accelerera sina AI–projekt.

Aixia är från början ett joint venture mellan CGit AB och Asymptotic AB.

Aixia är numera ett helägt bolag av CGit koncernen. Förvärvet har påverkat vårt resultat 2022 men är en viktig komponent i den fortsatta tillväxtresan som vi är mitt i.

OTC Markets
CGit Holding AB (publ) är i slutfasen för att bli godkänt för aktiehandel på OTCQX handelsplattform i USA. Handel med aktien på OTCQX kommer att starta under Q1 2023.

OTCQX är en amerikansk handelsplattform som drivs av OTC Markets Group för värdepapper som inte är noterade på en nationell börs. Syftet med att ta upp handel på OTCQX är att tillgodose ett ökande intresse från amerikanska investerare och att öka tillgängligheten till den amerikanska kapitalmarknaden.

Vi ser ett ökande intresse från nordamerikanska investerare, för CGit och inte minst för våra AI relaterade tjänster, koncept och lösningar och vi vill kunna göra det möjligt för dessa investerare att handla i aktien. Genom OTCQX underlättar vi för internationella investerare och institutioner.

 

AI as a Service
Som vi kommunicerat tidigare fortsätter vår satsning på AI as a Service. Vi har under Q4 ökat vår fokus på tillämpad AI för industriföretag, vilket gett ett stort gensvar.

Vi arbetar idag med ett flertal kunder för att lösa utmaningar såsom kvalitetskontroller som fram till idag inte varit möjliga att lösa med traditionella system.

Vårt tillvägagångsätt för att förklara hur AI kan hjälpa företagen och hur CGit kan förverkliga nyttjandet av tekniken har gett ett massivt gensvar. Min bedömning är att marknaden har taget ett steg framåt i sin mognadsgrad och viljan att ta till sig och ta in tekniken i traditionell verksamhet blir allt mer utbredd.

AiQu AiQu är en lättanvänd orkestrerare som hjälper företag att utnyttja sina resurser, främst GPUer, på ett mer effektivt sätt. Det gör att utvecklingsarbetet går snabbare och därmed också blir kostnadseffektivare. De verktyg som traditionellt används för

schemaläggning och orkestrering av CPU–baserade HPC–miljöer är inte längre det optimala valet för GPU–baserade system. Organisationer vill att deras mycket värdefulla investeringar i både hårdvara och personal ska användas på ett så effektivt sätt som möjligt. Därför har vi, CGit, utvecklat AiQu som är ett mångsidigt verktyg som hjälper till att maximera din organisations AI–initiativ.

AiQu är idag en färdig produkt som anpassad för den globala marknaden och som används av ett flertal stora organisationer och i takt med den ökade användningen av tillämpad AI kommer AiQu verkligen göra skillnad.

Modern Workplace
Sedan 2007 när bolaget startades har CGit arbetat med automatiserad IT–drift för såväl datacenters, nätverk och klienter. Även om tekniken förändrats sedan dess så lever konceptet fortfarande kvar och affärsmodellen ser ungefär likadan ut. Det som däremot har förändrats är omvärlden vi lever i och det gör att vi satsat hårt inom området IT–drift.

Antalet cyberattacker ökar med omkring 300% årligen och attackerna blir alltmer civiliserade. En oroväckande trend är också att allt fler av attackerna riktar sig mot små och medelstora företag som saknar, eller i bästa fall har bristfällig förståelse och/ eller kunskap kring IT–säkerhet.

Även sättet vi arbetar på har i grunden förändrats under de senaste åren. Arbete är inte längre en plats, det är någonting vi gör. Våra kunder förväntar sig kunna arbeta där de befinner sig med hjälp av den den enhet de har i handen, oavsett om det är en klientdator eller en smarttelefon.

Med vårt koncept hjälper vi företag, inte bara genom att vi erbjuder en säker och fullt managerad klientdrifttjänst, utan vi hjälper också våra kunder genom att strategiskt jobba med samverkan och vidareutveckling av såväl tjänsten som samarbetet i stort.

Resultatet har under året blivit Modern Workplace!

Jag påstår att Modern Workplace är en av de säkraste tjänsterna på marknaden inom området.

Konsulter
Under andra halvan av 2022 kunde vi konstatera att komponentsbristen påverkar oss genom att leveranser

har gått från ca 6–8 veckor till en prognos på ca 1,5–2 år för några av de produktlösningar vi jobbar med. (Viktigt att betona är att den större delen av våra produktlösningar inte är drabbade av komponentsbrister alls). Den direkta konsekvensen av det innebar att vi fortsatt göra affärer men att de kommer levereras under nästkommande år. Vi påbörjade då snabbt en utökning av vår konsultkår för att kunna kompensera med resursrelaterade konsultuppdrag. Det har gett resultat även om det tagit längre tid än vi förväntade oss. Idag har vi en otroligt kompetent och väl fungerande konsultkår och även om det inte kan kompensera omsättningsmässigt för framskjutna lösningsaffärer som drabbats av komponentsbristen så har vi skapat ett välmående intäktsben som kompletterar. Vi kan också glädjas åt att kulmen av komponentsbristen är förbi och vi börjar se en återhämtning redan nu även om vi inte är tillbaka på normala nivåer än.

Summerat konstaterar jag att vi fortsätter att växa och vi gör det med lönsamhet! Vår strategi, vårt tillvägagångsätt och vårt erbjudande och leverans står sig bra trots alla orosmoln och exceptionella påverkningar som omvärlden drabbats av året som gått. Vi går in i 2023 med en starkare och bättre rustad organisation för att fortsätta vår tillväxtresa enligt tidigare plan och även om vi har för avsikt att inte delta i lågkonjunkturen så ser vi även över vår kostnadsstruktur för att managera verksamheten genom 2023 för att vara rätt rustad för tillväxtresan vi har framför oss.

//

Mattias Bergkvist, VD

För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Mattias Bergkvist
Telefon: 031-762 02 40
info@aixia.se
www.aixia.se

Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3:e februari 2023.

CGit är ett IT–bolag med säte i Göteborg. Bolaget grundades 2007 och ingår i en koncern med det helägda dotterbolaget CGit AB. Bolaget fokuserar på avancerade Datacenterlösningar, bland annat specialiserade lösningar och konsulttjänster rörande utveckling och produktion inom Artificiell Intelligens (AI). Bolaget utvecklar även egna mjukvarulösningar inom AI samt erbjuder specialistkonsulter. CGits erbjuder även ett komplett utbud av drifts–och hostingtjänster inom såväl datacenterlösningar som klienthantering. Bolaget har cirka 40 anställda och marknaden CGit verkar på är Global.