Hållbarhet

Aixia vill bidra till en hållbar utveckling. Aixia har som ledande princip att aktivt och ansvarsfullt bidra till en hållbar utveckling genom att affärsverksamheten ska bedrivas på ett sätt som upprätthåller Aixias värderingar, visar respekt för människor, samhälle och miljö/naturresurser. Aixia målsättning är att möta och överträffa de förväntningar företagets intressenter har på Aixias verksamhet.

Genom att fatta beslut som rättvist balanserar anspråken från olika intressenter ska Aixia bidra till en hållbar utveckling och ta sitt ansvar för gemensamma ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter i dess omvärld. Aixia intressenter vad gäller ansvarsfullt företagande omfattar kunder, ägare, medarbetare, samarbetspartners, leverantörer, miljön och samhället (bl. a civilsamhället och offentlig sektor) samt övriga intressenter som berörs av verksamheten. Aixias intressenter finns identifierade i Aixias intressentanalys.

Aixia har definierat följande huvudprinciper inom hållbarhetsområdet:

  • Ansvar
  • Transparens
  • Affärsetik
  • Respekt för intressenters intresse
  • Respekt för rättsstatens principer
  • Respekt för internationella uppförandenormer
  • Respekt för de mänskliga rättigheterna
  • Strategi för hållbarhetsarbetet

Den strategiska inriktningen för Aixias hållbarhetsarbete ska initieras av styrelsen och fastställas baserad på ledningens strategiska planering och affärsplaneringsprocesser. Ledningen avsätter resurser för framtagande av dokumentation såsom rutiner och policys samt planerar och genomför uppföljningar av hållbarhetsarbetet. Strategin ska grundas på väsentlighetsanalyser, nulägesanalyser, intressentkartor och intressentdialoger. Hållbarhetsredovisningen ska ske årligen, i samband med årsredovisningen.

Hållbara ansvarsområden

Ekonomiskt ansvar

För Aixia är det en grundläggande princip att bedriva en ansvarsfull verksamhet med en sund och balanserad ekonomi. Företaget undviker ekonomiska beslut som innebär risker för företagets långsiktiga överlevnad.

Företaget värdesätter ärlighet, öppenhet och hög etik i alla affärsrelationer. Medarbetare håller löften och ser både kunder och leverantörer som viktiga samarbetspartners som ska behandlas med respekt. Självklart motarbetar företaget aktivt alla former av mutor, bestickningar och korruption som kan påverka affärsrelationer.

På marknaden verkar Aixia för sund, ärlig och öppen konkurrens och iakttar god marknadsföringssed. Företagets information till marknaden ska alltid vara tydlig, transparent och aldrig medvetet vilseledande.

Miljöansvar

Aixia ska proaktivt sträva efter att minska miljö- och hälsorelaterade risker från verksamheten och de tjänster som företaget tillhandahåller. I första hand genom att förebygga uppkomst av föroreningar och i andra hand minimera negativ miljöpåverkan. Faktorer såsom energiförbrukning och avfallshantering skall stå i centrum.

Samhällsansvar

Aixia ska vara en god samhällsaktör. Företaget ska respektera mänskliga rättigheter, ta avstånd från korruption och mutor och bestickning samt penningtvätt. Företaget skall även sträva efter att skapa god hälsa och välbefinnande oberoende om det är för anställda, kunder, ägare eller andra intressenter. Företaget ska vara aktivt inom samhällsfrågor och främja social tillhörighet för barn och ungdom i syfte att bidra till ett friskare och tryggare samhälle, detta sker bland annat genom Aixias CSR projekt. 

Företaget lämnar inte direkta eller indirekta bidrag till politiska partier eller politiska organisationer.

Lagstiftningsansvar

Aixia ska följa gällande lagstiftning och internationella konventioner på de marknader företaget agerar på. Företaget ska efterfölja miljölagstiftning, avtal, säkerhetskrav och andra bindande krav och bestämmelser.

Leverantörsansvar

Aixia ska påverka leverantörer att främja hållbar utveckling. Gemensamma hållbarhetsmål ska formuleras med leverantörer. Företaget skall formulera miljökrav som skall gälla för den egna verksamheten såväl som vid upphandling av varor och tjänster.

Arbetsgivaransvar

Aixia ska inom ramen för arbetsgivaransvaret säkerställa en god organisatorisk och social arbetsmiljö och en trygg och säker arbetsplats. Aixia skall ha processer där medarbetares idéer och initiativförmåga stimuleras. Företaget ska understödja och uppmuntra medarbetares samhällsengagemang.

I Aixias personalpolicy framgår vikten av balans mellan arbete och privatliv för företagets medarbetare, däri finns också tydliga och väl kommunicerade riktlinjer gällande jämställdhet och mångfald.  Aixia ser vikten av att främja medarbetares hälsa och välbefinnande. Företaget ska avsätta resurser för medarbetares vidareutveckling och kompetensuppbyggnad.

Kund- och kvalitetsansvar

Kundrelationen och kunders behov skall alltid stå i centrum. En hög grad av transparens, dialog och tydlighet skall prägla Aixias relationer med kunder. Klagomålshantering och kundsupport ska vara effektiv, grundlig och skötas med omsorg. Ett ständigt förbättringsarbete avseende kvalitetsarbetet är ett fokusområde som skall prioriteras.

Aixias totala kvalitetsarbete hanteras i företagets Verksamhetsledningsystem.

Uppföljning och rapportering

Ledningen i Aixia följer upp arbetet utifrån alla delar som ingår i Aixias Verksamhetsledningsystem däribland denna policy vid ledningens genomgång samt vid interna revisioner. Ledningen och styrelsen ska årligen rapportera kring ansvarsfullt företagande i en separat redovisning för externt bruk och/eller i Aixias årsredovisning.

Kontaktpersoner

Om en medarbetare har frågor eller funderingar kring hållbarhetsarbetet skall de i första hand kontakta sin närmaste chef. Därefter kan man även vända sig till HR/ Kvalitetsansvarig på Aixia.

Ansvar

Företagets chefer ansvarar för att alla anställda inom bolaget är förtrogna med företagets Hållbarhetspolicy, men det ligger på individens ansvar att följa den. Att bryta mot företagets Hållbarhetspolicy kan leda till disciplinära påföljder. Alla medarbetare har en skyldighet att tillsammans verka för att skapa och upprätthålla ett hållbart företagsklimat.