Finansiell översikt koncernen

(Tkr) 2022Tredje Kvartalet 2021Tredje Kvartalet 2022Tre första kvartalen 2021Tre första kvartalen 2021Helår
Nettoomsättning 73 881 20 645 125 104 74 160 135 569
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 2 173 845 5 088 3 591 4 924
Rörelseresultat (EBIT) 1 202 -21 2 246 1 054 1 537
Resultat efter skatt 928 -88  1 625 663 1 000
Resultat per aktie efter skatt (SEK) 0,59 -0,06 1,03 0,42 0,63
Antal aktier 1 576 000 1 576 000 1 576 000 1 576 000 1 576 000

 

  • Intäkterna ökar med 53,2 MSEK till 73,9 MSEK (20,7 MSEK samma period föregående år). I föregående rapport (Q2) betonades att det fanns betydande affärer som är tagna men pga komponentsbrist sker inte leverans och fakturering förrän andra halvåret 2022 och första halvåret 2023. Q3 visar på en leverans enligt förväntningen för kvartalet men det konstateras fortsatt att komponentbristen kvarstår och är lika problematisk som föregående kvartal vilket bedöms att pågå även under 2023.
  • Årliga återkommande intäkter (ARR) från den löpande verksamheten är linjärt med föregående år och uppgår till 6,5 MSEK (6,5 MSEK samma period föregående år).
  • Bruttomarginalen för den löpande verksamheten landar på 15,6 procent (37,5 procent)
  • EBITDA uppgår till 2,2 MSEK (0,85 MSEK) vilket motsvarar en marginal på 2,9 procent (4,1).
  • Under perioden har en kostnad tagits på 88 TSEK hänfört till utveckling av vår mjukvarulösning kopplad till AI.
  • Kassa och bank gick under kvartalet från 2,5 MSEK till 1,5 MSEK. Orsaken är allt större och större affärer och kassa/bank påverkas beroende på var vi befinner oss i enskilda affärer vid kvartalsbryt. Bedömningen är att CGit´s tillväxt ger på sikt positivt effekt på vårt kassaflöde, men då kundfordringar har vuxit mycket under Q3 så blir den kortsiktiga effekten negativ.
  • Koncernens resultat per aktie, tredje kvartalet 2022 uppgår till 0,59 SEK (–0,06)
VD  har ordet

Kraftig tillväxt med lönsamhet!

Tillsammans med våra kunder har vi under Q3 gjort flera stora AI–infrastrukturaffärer med lönsamhet. Detta ger oss extremt fin tillväxt och har ökat våra marknadsandelar och förbättrat vår marknadsposition inom AI. Vi befäster därmed än mer vår position som den ledande aktören inom AI–infrastrukturer och tillhörande tjänster i Norden. Det skapar också mycket goda förutsättningar för oss att utveckla våra andra AI lösningar och AI as a Service.

Jag konstaterar också att CGit står sig bra rustade mot den oroliga omvärld vi just nu befinner oss i. Det gör vi genom att ha flera intäktsben som kompenserar för varandra i en turbulent vardag. Vår målmedvetna ökning av tjänsteintäkter ger effekt både direkt genom konsultintäkter men genererar också fler avtalsaffärer och lösningsaffärer då våra erfarna och merkantila konsulter blir naturliga rådgivare till våra kunder som ibland kan känna sig villrådiga när det händer så otroligt mycket på marknaden som det gör just nu. Det är en startsträcka när vi tar ombord nya konsulter, trots det ser vi enbart på tjänsteintäkter en ökning av TB på 175% jämfört med samma period föregående år.

Digitaliseringen inom svenskt och nordiskt näringsliv börjar ta fart på riktigt och mognadsgraden och medvetenheten ökar hela tiden. Bolag börjar inse att det kan vara komponenten som avgör bolagens överlevnad eller åtminstone bibehålla marknadsandelar eller säkerställa sin konkurrenskraft! Samtidigt är fokus på cybersäkerhet större än på länge delvis p.g.a omvärldsläget. Digitaliseringen handlar om block chain, big data hantering, edge computing, digitala tvillingar kopplat till industri 4.0 och så självklart AI. (Artificiell Intelligens).

Att i det läget vara en av dem ledande på marknaden kring AI, AI as a Service och AI–infrastrukturella lösningar skapar mycket bra förutsättningar för oss. Som jag har informerat tidigare så har CGit arbetat med AI, AI Infrastruktur sedan 2017. Vi har varit med och satt standarden för arkitekturen kring dessa lösningar som benämns AIRI (Artificiell Intelligens Ready Intrastructure). Under de här åren har vi ansvarat för att designa, implementera, leverera och supportera många av Nordens största AI–installationer. Det har genererat både bred och djup kompetens inom området men också erfarenhet och ett brett ”know how” om svenskt och nordiskt näringsliv och hur digitalisering kan skapa nya förutsättningar för deras verksamhet och dess framtid.

Vi har idag dessutom vår egenutvecklade produkt för AI, AiQu, en orkestrerare för AI workflows. Parallellt med utvecklingen av AiQu har vi byggt upp en djup och bred kompetens kring konsultation inom AI området och dessutom skapat tillämpbara koncept för AI as a Service. Med detta batteri av komponenter vill vi göra fördelarna med AI tillgängligt för alla bolag. Den vanligaste tillämpningen där CGit idag bidrar med sin kunskap inom AI hos olika bolag eller organisationer är genom arbetet kring språkhantering, data/information hantering och/eller bild och video hantering som ofta benämns ”vision”. Inom industrin är det vanligaste användnings– och tillämpningsområdena av AI inom kvalitetskontroller, olika modeller kring säkerhet och modeller som förebyggande underhåll. Med ny teknik skapar vi nya mätpunkter i företagets processer och därigenom skapar vi helt nya värden och möjligheter. Med hjälp av ”vision” kan vi skapa ny data som ett komplement till befintlig data och därigenom kategorisera/hitta avvikelser på ett helt nytt sätt. På så sätt bidrar CGit till att utveckla bolag in i Industri 4.0.

AI Vision fungerar i alla de tillämpningar där en människa med processkunskap använder ögonen för att visuellt kontrollera, bedöma och besluta om åtgärd. Därmed blir användningsområdena otroligt många. CGit vill genom att förstå sina kunders verksamheter och genom det lära ut samt påvisa värdet med ny teknologi genom praktiska tillämpningar av en AI modell bidra till den fortsatta utvecklingen med hjälp av AI.

Jag har beskrivet delar av vår AI resa inom CGit. Genom att använda CGits befintliga infrastruktur och processer kan vi erbjuda företag en kostnadseffektiv produktion av AI. Där sker all databearbetning på CGit ägda system vilket gör att all data som hanteras alltid finns i Sverige. Genom vår programvara AiQu hanteras kundens data alltid helt separerat från andra företags data. Till det kan vi hantera övervakning av system för att säkerställa produktion. Summerat kan vi säga att CGit kan leverera från A till Ö. Med dessa förutsättningar inom AI området, en utökad konsultkår med ytterligare 25% under Q3, samt en väletablerad verksamhet kring Managed Services (drift, support och hosting av avancerad IT–infrastruktur) ser jag fram emot att fortsätta att bygga vårt kunskapshus. Våra kunders insikt i paradigmskiftet kring Industri 4.0 gör att vi kan leverera enligt vår plan och ser en fortsatt tillväxt de närmaste åren.

//

För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Mattias Bergkvist
Telefon: 031-762 02 40
info@aixia.se
www.aixia.se

Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022–10–28.

CGit är ett IT–konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern. Bolaget fokuserar på avancerade Datacenterlösningar, bland annat specialiserade lösningar och konsulttjänster rörande utveckling och produktion inom Artificiell Intelligens (AI). CGit har i dagsläget omkring 220 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 80 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT–stöd.

SVENSKA

CGit_Delårsrapport_ Q3_2022

ENGLISH

CGit_Interim_Report_Q3_2022