CGit: Delårsrapport, Q2 – CGit Holding AB (publ)

 

 

Mölndal                                                                                      2022-08-19

 

Finansiell översikt

(Tkr) 2022Andra Kvartalet 2021Andra Kvartalet 2022Första halvåret 2021Första Halvåret 2021Helår
Nettoomsättning 23 382 29 253 51 223 53 515 135 569
Rörelseresultat för Avskrivningar (EBITDA) 286 1 613 2 915 2 746 4 924
Rörelseresultat (EBIT) -677 758 1 044 1 075 1 537
Resultat efter skatt -599 562 697 751 1 000
Resultat per aktie efter skatt (SEK) -0,38 0,36 0,44 0,48 0,63
Antal aktier 1 576 000 1 576 000 1 576 000 1 576 000 1 576 000

 

* Intäkterna minskade 5,9 MSEK till 23,4 MSEK (29,3 MSEK samma period föregående år). Viktigt att notera i sammanhanget är dock tagna affärer som inte är levererade pga komponentsbrist på 8,5 MSEK. Vår bedömning är att 7,5 MSEK av dessa kommer att levereras och faktureras under 2022.

• Årliga återkommande intäkter (ARR) från den löpande verksamheten ökade med 5 procent och uppgick till 6,5 MSEK (6,3 MSEK samma period föregående år).

• Bruttomarginalen från den löpande verksamheten minskade till 57,2 procent (67,9 procent), vilket är 10,7 procentenheter lägre än samma period föregående år.

• EBITDA uppgick till 286 KSEK (1,6) vilket motsvarar en marginal på 1,2 procent (5,2).

• Under perioden har en kostnad tagits på 137 TSEK hänfört till utveckling av vår mjukvarulösning kopplad till AI.

• Kassa och bank gick under kvartalet från 3,4 MSEK till 2,5 MSEK.

• Koncernens resultat per aktie för andra kvartalet 2022 uppgick till –0,38 SEK (0,36).

 

 

VD HAR ORDET

I en föränderlig värld gäller det att kunna agera på förändringar, tänka om och anpassa sig efter situationen! Globaliseringen och urbaniseringen är i stor förändring, kanske den största i modern tid. Som företag påverkas vi på olika sätt, men att alla påverkas i någon grad och behöver förhålla sig till detta är i min värld ett faktum.

Vi har idag tre kriser som påverkat vårt företagsklimat. Pandemin, klimatet och krig i Europa.

Dessa tre kriser har sammantaget påverkat tillgången på komponenter, skapat helt nya förutsättningar för transporter och ökat kostnaderna på det mesta, inte minst på el–produktionen.

CGit har hanterat dessa tre kriser på ett mycket bra sätt, vi har haft örat mot marken och har agerat snabbt och agilt när det har behövts. Redan i slutet av 2021 konstaterade vi att vi kommer behöva förhålla oss till komponentsbristen under en längre tid och i tidigare rapporter har jag nämnt att det förmodligen kommer pågå till en bit in i 2023. Med det kan kanske bli ännu längre. Vi påbörjade en utökning av vår konsultorganisation i syfte att ekonomiskt kompensera för försenade leverenaser avseende lösningsaffärerna, framför allt inom delar av lösningsaffären då det bara är vissa tillverkare som är drabbade!

Vi kan också konstatera att vi har fått mer utmaningar med komponentsbristen än vi kunnat kompensera för under ett enskilt kvartal. Vi har bara i år blivit 6 st fler anställda (33 st jämfört med 27 st under Q1), merparten i syfte att expandera konsultaffären. Det tar någon månad innan det ger full effekt på resultatet och konsultverksamheten är inte alls så omsättningsdrivande som lösningsaffärerna traditionellt är. I Q1 stod konsultverksamheten för 26% av det totala TB´t och i Q2 är konsultverksamheten 34% av det totala TB´t.

Eftersom vi inte har någon komponentsbrist på den direkta hårdvaran kopplat till AI/deep Learning, är jag inte orolig på årsbasis. Det visar vi också genom tre större ordrar på 8 MSEK, 34 MSEK och 21 MSEK i omsättning. Dessa genomfördes efter perioden som rapporten avser men finns beskrivna i väsentliga händelser efter perioden. Affären på 34 MSEK är redan levererad och fakturerad i augusti, affären på 21 MSEK kommer levereras och faktureras i september. Affären på 8 MSEK kommer att faktureras under Q4. Jag vill betona att det inte finns någon problematik kring komponentsbrist kopplat till dessa affärer utan de kommer att levereras som vanligt till kund! Totalt står enbart dessa affärer för 55 MSEK i Q3!

Leveransproblemen finns när det gäller helhetslösningar där bland annat nätverksutrustning är en del. Vi har dock inlett samarbete med andra tillverkare som inte har komponentsbrist och som kan leverera samma höga kvalitet som tidigare tillverkare. Vi har tagna lösningsaffärer på 8,5 MSEK som inte är levererade pga komponentsbristen och det är nästan 16% av vår totala omsättning ackumulerat 2022–06–31. Med den vetskapen vi har nu kring kompetensbristen och ledtiderna så kommer 90% av dessa affären levereras under 2022. Med det sagt har vi takten i bolaget intakt och ligger i linje med uppsatta mål. Vi har gjort många affärer inom lösningsområdet med inriktning på nät/ säkerhet. Just här har tillverkarna störst problem med komponentsbrist, men också en transport och förpackningsskuld sedan den stora ”lockdown” som skedde i Asien under pandemin. Vi har sett den här utmaningen komma och vi har vidtagit åtgärder för att kompensera såsom att ställa om till en större andel konsultinriktad försäljning samt avtalsförsäljning kring våra olika tjänster och koncept. Det har genomförts men effekten har dragit ut på tiden.

//

Mattias Bergkvist, Verkställande Direktör

 

Väsentliga händelser Q2 2022

Mölndal                                                                                                       2022-04-28

CGit tar ny order med ny kund, värde 1,2 MSEK.
CGit har fått förtroendet att leverera nästa generations nätverksinfrastruktur till en ny kund. Kunden är ett svenskt medieföretag, som är verksam inom streaming och TV, Kunden har beslutat att investera i ny teknologi för att möta verksamhetens krav och säkerhet och kapacitet. Med den nya teknologin som CGit levererar säkerställer kunden att informationen alltid är säker och tillgänglig med hög kapacitet.

Mölndal                                                                                        2022-05-04
CGit tar ny order med ny kund, värde 3,2 MSEK.
CGit har fått förtroendet att leverera nästa generations nätinfrastruktur till en befintlig kund. Kunden är verksam inom AI segmentet/Automotive. Kunden har beslutat att investera i ny teknologi för att möta verksamhetens krav på säkerhet och kapacitet samt hög tillgänglighet. Med den nya teknologin som CGit levererar säkerställer kunden att informationen alltid är säker och tillgänglig med hög kapacitet.

Mölndal                                                                                        2022-05-06

CGit tar ny order med befintlig kund, värde 2 MSEK.
CGit har fått förtroendet att leverera nästa generations IT-infrastruktur som avser både nät och lagringsarkitektur till en befintlig kund. Kunden är verksam inom mjukvaruutveckling. Kunden har beslutat att investera i ny teknologi för att möta marknaden och verksamhetens krav på säkerhet och kapacitet samt hög tillgänglighet. Med den nya teknologin som CGit levererar och som bygger på nästa generations toppmoderna arkitektur så säkerställer CGit att kundens information alltid är säker och tillgänglig med hög kapacitet.

Mölndal                                                                                         2022-05-11

CGit tar ny order med befintlig kund, värde 1,6 MSEK.
CGit har fått förtroendet att leverera nästa generations nätverksinfrastruktur till en befintlig kund. Kunden, som är verksam inom den globala telekommarknaden, har beslutat att investera i ny teknologi för att möta verksamhetens krav och säkerhet och kapacitet. Med den nya teknologin som CGit levererar säkerställer kunden att informationen alltid är säker och tillgänglig.

CGit har fått uppdrag att leverera ett projekt avseende kvalitetskontroll med hjälp av Artificiell Intelligens.
Mölndal                                                                                       2022-05-31

CGit/Aixia har fått i uppdrag att genomföra ett projekt avseende kvalitetskontroll med hjälp av Artificiell Intelligens. CGit/Aixia kommer leverera hela projektet från start till full produktion vilket bland annat innefattar projektledning, datainsamling, datakraft, mjukvaror, utveckling och säkerhet.
Kunden, som är verksam inom den cirkulära ekonomin och finns i hela norden, planerar att tillsammans med AIXIA införa AI i en pilotanläggning i Sverige.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Mölndal                                                                                         2022-07-01

CGit tar ny order med ny kund, värde 1 MSEK.

CGit har fått förtroendet att leverera nästa generations nätverksinfrastruktur till en befintlig kund. Kunden, som är verksam inom den globala telekommarknaden, har beslutat att investera i ny teknologi för att möta en större efterfrågan och verksamhetens krav, säkerhetsbehov och kapacitet. Med den nya teknologin som CGit levererar säkerställer kunden att informationen alltid är säker och tillgänglig.

Mölndal                                                                                         2022-07-07

 

CGit tar ny stororder med befintlig kund, värde 34 MSEK.

CGit har fått förtroendet att leverera en ny AI/Deep Learning–plattform till en av sina befintliga kunder. Kunden är verksam inom Automotive och arbetar med lösningar för autonom körning. Kundens unika, skalbara, öppna plattform är designad för att stödja förarens acceptans, användning och tillförlitlighet. Med den nya AI–plattformen som CGit levererar säkerställer kunden fortsatt utveckling av sin lösning och att kapaciteten är säkrad för att möta marknadens behov.

 

Mölndal                                                                                         2022-07-14

 

CGit tar ny order med befintlig kund, värde 8,4 MSEK.

CGit har fått förtroendet att leverera en ny data management lösning till en av sina befintliga kunder. Lösningen bygger på den allra senaste tekniken inom datalagring kopplat till AI–Deep Learning plattformar. Kunden är verksam inom Automotive och arbetar med mjukvarulösningar för självkörande fordon. Ordern bygger på en utvärderingsprocess där kunden, under 60 dagar, får möjlighet att säkerställa att teknologin svarar upp till förväntningar och möter de uppsatta mål som kunden har som krav. I framtagandet av lösning så har andra lösningar diskuterats men CGit tillsammans med kunden har genom noga validering landat i denna lösning. Kunden har, i samråd med CGit, rätt att byta lösning.

Mölndal                                                                                         2022-07-19

 

CGit tar ny order med ny kund, värde 21 MSEK.

CGit har fått förtroendet att leverera en ny AI/Deep Learning-plattform till en av sina befintliga kunder. Kunden är verksam inom Automotive och arbetar med lösningar för autonom körning. Kundens unika, skalbara, öppna plattform är designad för att stödja förarens acceptans, användning och tillförlitlighet. Med den nya AI-plattformen som CGit levererar säkerställer kunden ytterligare en fortsatt utveckling av sin lösning och att kapaciteten är säkrad för att möta marknadens ständigt ökade behov

 

CGit_Delårsrapport_Q2_2022

Interim_Report_Q2_CGit_Holding_AB

//

 

För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Mattias Bergkvist
Telefon: 031-762 02 40
info@aixia.se
www.aixia.se

Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-19.

CGit är ett IT-bolag med säte i Mölndal och ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit sedan 2007 har bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT-infrastruktur vilket omfattar bl.a. AI/Deep Learning-plattformar datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 120 kunder fördelade över flera olika branscher.