Mölndal                                                                                      2022-05-20

Finansiell översikt koncernen

(Tkr) 2022Förstakvartalet 2021Första kvartalet 2021Helår 2020Helår
Nettoomsättning 27 841 24 262 135 569 77 153
EBITDA 2 629 1 133 4 924 5 630
Rörelseresultat 1 721 317 1 537 2 877
Resultat efter skatt 1 296 189 1 000 2 106
Resultat per aktie efter skatt (SEK) 0,82 0,12 0,63 1,34
Antal aktier 1 576 000 1 576 000 1 576 000 1 576 000

Intäkterna ökade med 15 procent till 27,9 MSEK (24,2 MSEK), med 100 procent organisk tillväxt.

Årliga återkommande intäkter (ARR) från den löpande verksamheten ökade med 6 procent och uppgick till 6,6 MSEK (6,2 MSEK).

Bruttomarginalen från den löpande verksamheten ökade till 39,9 procent  (38,6), vilket är 1,3 procentenheter högre än samma period föregående år.

EBITDA uppgick till 2,6 MSEK (1,1) vilket motsvarar en marginal på 9,4 procent (4,6).

Under perioden har en kostnad tagits på 151 TSEK hänfört till utveckling av vår mjukvarulösning kopplad till AI.
Kassa och bank stärktes under kvartalet med 8,8 MSEK till 14,7 MSEK.
Koncernens resultat per aktie för första kvartalet 2022 uppgick till 0,82 SEK (0,12).

 

 

                                                    Kalendarium

Delårsrapport Q1 2022               Halvårsrapport 2022               Delårsrapport Q3 2022

20 maj 2022                                19 augusti 2022                      28 oktober 2022

 

VD HAR ORDET

Det är dags att summera Q1, 2022. Jag konstaterar att vi fortsätter med en stabil leverans av våra lösningar och tjänster trots ett antal orosmoln på den globala marknaden. Både kriget i Ukraina och resterna av pandemin har dragit med sig komponentsbrister som kommer påverka hela marknaden under minst innevarande år och troligtvis även 2023.

Med de förutsättningarna så presenterar vi stolt en bra start på året. Vår omsättning för den aktuella perioden uppgår till 27 841 KSEK, vilket är en ökning med 15% jämfört med samma period föregående år (24 262 KSEK) och EBITDA uppgår till 2 629 TSEK, vilket är en ökning med hela 132% jämfört med samma period föregående år (1 133 KSEK).

Vår erfarenhet, kompetens och kunskap inom området har uppmärksammats på marknaden. Det bidrar till att efterfrågan på våra tjänster fortsätter att öka – till och med mer än vad vi har räknat med. I februari uppmärksammar IDG oss genom att nominera oss till Årets Techföretag! Vi går dessutom till final och kan ödmjukt konstatera att vi är ett av tio fantastiska bolag som räknas som de främsta Techföretagen vid branschgalan Tech Awards Sweden. I mars månad utser NVIDIA oss till NVIDIA’s DGX-Ready Managed Services Program.

CGit blir en av få utvalda leverantörer som är auktoriserade att hjälpa företag att hantera distribuerade NVIDIA DGX-plattformar (AI-plattformar). Det är en ordentlig kvalitetsstämpel som vi tar med oss i den fortsatta utvecklingen av CGit. Marknaden för tillämpad AI fortsätter att accelerera i allt fler industrier. Hela tiden ökar behovet av tillgång till plattformar för bland annat datorkapacitet, men också för djup kompetens inom området och förståelse för hur svenskt näringsliv kan ta nästa steg i utvecklingen med hjälp av ny teknik. I det paradigmskiftet står vi redo med kunskap, kompetens och erfarenhet. Vi har också färdiga koncept för AI as a service och lösningar för hela näringskedjan, ”From data to Wisdom”. Under första kvartalet, januari – mars 2022, har vi en stadig tillväxt i årliga återkommande intäkter (ARR) som ökar med 6% och vi ser att mycket positiv trend inom våra as a service-koncept.

Våra lösningsaffärer inom AI har en marginal på mellan 15-20%. Inom segmentet ser vi ökande konkurrens från stora globala aktörer vilka vill ”köpa in sig” på marknader. CGit har, jämfört med dessa globala aktörer, ett unikt erbjudande. Vi ökar vår konkurrenskraft genom att erbjuda egenutvecklade mjukvaror som AiQu och SnapXS samt att vi lanserar vår tjänst ”AI as a service”. CGit kan därmed leverera ett komplett erbjudande – från datacentret, via ML Ops till Applicerad AI. Detta är något som är helt unikt på marknaden och säkerställer att CGit ytterligare flyttar fram sin redan starka position inom AI på marknaden.

Vi har många trendpilar som pekar uppåt för oss: Omsättning, resultat, avtalsintäkter och antalet anställda. Vi växer organiskt och med ansvar. Sakta blir vi fler och fler kompetenta och duktiga medarbetare inom våra områden. Idag är vi 32 stycken anställda, en ökning med 20% jämfört med samma period föregående år (27 st.). Just nu ser vi att vi ökar mest inom konsultområdet där vi primärt anställer systemingenjörer, devOps och data scientists.

CGit fortsätter att bygga och utveckla vårt kunskapshus inom AI med djup expertis och erfarenhet. Vi är numera en etablerad aktör på marknaden och ser oss som ledande inom AI, Deep Learning med dess tillhörande tjänster och koncept som avser avancerad dator- och beräkningskapacitet.

Marknaden, teknikutvecklingen och näringslivet har på allvar inlett vägen in i digitaliseringen och Industri 4.0 och vi tar stafettpinnen för att vara den naturliga vägvisaren in i nästa paradigmskifte. Siktet är inställt och fokuset har ökat på att fortsätta byggnationen av vårt kunskapshus som tillgodoser marknaden med kompetens, erfarenhet och tjänster kring hela ekosystemet avseende AI och Deep Learning.

Tillsammans med Aixia, som är en del av CGit koncernen, så fortsätter vi att stärka vårt unika erbjudande. Detta genom vår avancerade schemaläggare AiQu, som drastiskt minskar komplexiteten vid planering och användning av kraftfulla beräkningsresurser, och SnapXS, vårt mjukvarupaket för datahantering, som möjliggör effektiv användning av Big Data i ett AI-ekosystem. Dessa lösningar ligger till grund för vår AI as a service-koncept. AI Made in Sweden.
//

Mattias Bergkvist, VD

 

Väsentliga händelser Q1, 2022

 

2022-01-03
CGit tar ny order med befintlig kund, värde 3,8 MSEK.

CGit har fått förtroendet att leverera nästa generations datahanteringslösning till en befintlig kund. Kunden, som är verksam inom mjukvaruutveckling och SaaS-tjänster, har beslutat att investera i ny teknologi för att möta den utmanande verkligheten inom IT. Med den nya teknologin som CGit levererar säkerställer kunden att informationen alltid är säker och tillgänglig.

2022-01-27
CGit tar ny order med ett av universiteten i Sverige genom Aixia.

CGit har genom Aixia vunnit en upphandling och skriver nytt kontrakt med universitet om naturlig språkbehandling. Vi kommer att hjälpa dem med att utveckla och implementera modeller för djupinlärning. Projektet startar omedelbart och kommer att pågå i ca 6 mån.

2022-02-28
Nominerad till Årets Techföretag

CGit har gått till final i kategorin Årets Techföretag/Tech Business Award vid branschgalan Tech Awards Sweden, som arrangeras av TechSverige (fd IT- och Telekomföretagen) och techmedia-huset IDG.

2022-03-01
CGit tar ny order med befintlig kund, värde 4,3 MSEK.

CGit har fått förtroendet att leverera utbyggnad av befintlig lagringslösning för att kunna säkerställa kapaciteten i befintlig AI-plattform. Kunden, som är verksam inom Automotive, har beslutat att investera i ny teknologi för att möta marknadens krav och efterfrågan. Med den nya teknologin som CGit levererar säkerställer kunden att kapacitet och tillgänglighet för fortsatt utveckling inom befintlig AI-plattform.

2022-03-25
CGit utvald till NVIDIA DGX-Ready Managed Services Program

CGit har som partner till NVIDIA blivit utvald för NVIDIA´s DGX-Ready Managed Services Program. CGit blir en av en dem utvalda i grupp av leverantörer som är auktoriserade att hjälpa företag att hantera distribuerade NVIDIA DGX-plattformar.

2022-03-30
CGit tar ny order med befintlig kund, värde 1,8 MSEK.

CGit har fått förtroendet att leverera nästa generations nätverksinfrastruktur till en befintlig kund. Kunden, som är verksam inom mjukvaruutveckling för Automotive, har beslutat att investera i ny teknologi för att möta verksamhetens krav på säkerhet och kapacitet. Med den nya teknologin som CGit levererar säkerställer kunden att informationen alltid är säker och tillgänglig.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

2022-04-28
CGit tar ny order med ny kund, värde 1,2 MSEK.

CGit har fått förtroendet att leverera nästa generations nätverksinfrastruktur till en ny kund. Kunden är ett svenskt medieföretag, som är verksam inom streaming och TV, Kunden har beslutat att investera i ny teknologi för att möta verksamhetens krav och säkerhet och kapacitet. Med den nya teknologin som CGit levererar säkerställer kunden att informationen alltid är säker och tillgänglig med hög kapacitet.

2022-05-04
CGit tar ny order med ny kund, värde 3,2 MSEK.

CGit har fått förtroendet att leverera nästa generations nätinfrastruktur till en befintlig kund. Kunden är verksam inom AI segmentet/Automotive. Kunden har beslutat att investera i ny teknologi för att möta verksamhetens krav på säkerhet och kapacitet samt hög tillgänglighet. Med den nya teknologin som CGit levererar säkerställer kunden att informationen alltid är säker och tillgänglig med hög kapacitet.

2022-05-06
CGit tar ny order med befintlig kund, värde 2 MSEK.

CGit har fått förtroendet att leverera nästa generations IT-infrastruktur som avser både nät och lagringsarkitektur till en befintlig kund. Kunden är verksam inom mjukvaruutveckling. Kunden har beslutat att investera i ny teknologi för att möta marknaden och verksamhetens krav på säkerhet och kapacitet samt hög tillgänglighet. Med den nya teknologin som CGit levererar och som bygger på nästa generations toppmoderna arkitektur så säkerställer CGit att kundens information alltid är säker och tillgänglig med hög kapacitet.

2022-05-11
CGit tar ny order med befintlig kund, värde 1,6 MSEK.

CGit har fått förtroendet att leverera nästa generations nätverksinfrastruktur till en befintlig kund. Kunden, som är verksam inom den globala telekommarknaden, har beslutat att investera i ny teknologi för att möta verksamhetens krav och säkerhet och kapacitet. Med den nya teknologin som CGit levererar säkerställer kunden att informationen alltid är säker och tillgänglig.

CGit_Delårsrapport_Q1_2022_FINAL[50]

Interim_Report_Q1_CGit_Holding_AB

//

För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Mattias Bergkvist
Telefon: 031-762 02 40
info@aixia.se
www.aixia.se

Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-20.

CGit är ett IT-bolag med säte i Mölndal och ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit sedan 2007 har bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT-infrastruktur vilket omfattar bl.a. AI/Deep Learning-plattformar datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 120 kunder fördelade över flera olika branscher.