CGit Holding AB (publ).                                                                    Plats: Mölndal

Protokoll

Org nr: 556878-2295

Räkenskapsåret 2021-01-01- – 2021-12-31                                         Årsstämma 2022-05-17

 

 1. Stämmans öppnande:
 1. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande valdes Leif Nord och han öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

 1. Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande förteckning upprättades över vid stämman närvarande aktieägare, ombud och biträden:

Namn:                                                     A-aktier:     B-aktier:     Röster:

Christian Gustavsson                             43 000         389 000       819 000

Leif Nord                                                 20 000         180 000       380 000

Mattias Bergkvist                                     37 000          90 000       460 000

Johan Ljungquist                                                          10 010         10 010

Totalt:                                                     100 000        669 010    1 669 010

 1. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen Årsstämman förklarade dagordningen godkänd.
 1. Val av en eller två justeringsmän
  Att såsom ordförande, tillika justeringsman, leda stämman valdes Leif Nord. Att föra protokoll valdes Mattias Bergkvist. Till justeringsman utsågs Johan Ljungquist
 2. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  Det konstaterades att årsstämman är i behörig ordning sammankallad.
 3. Anförande av verkställande direktör.
 4. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
  Styrelsens årsredovisning med resultat- och balansräkning och revisionsberättelse för det gångna räkenskapsåret föredrogs av verkställande direktören.
 5. Beslut
  a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning Årsstämman beslöt fastställa de i årsredovisningen ingångna resultat- och balansräkningarna.b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande stod:

Balanserad vinst:                                                                897 835

Överkursfond                                                                   5 459 991

Årets vinst:                                                                              6 467

Summa:                                                                           6 364 293

Årsstämman beslöt disponera vinstmedlen enligt följande

i ny räkning överföres                                                       6 364 293

6 364 293

 1. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
  Årsstämman beslöt bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet och förvaltningen under det gångna året.

 

 1. Årsstämman fastställer att genomföra optionsprogram om 100 000 teckningsoptioner till slutkurs per den 2022-05-17. Teckningsoptionerna skall erbjudas till nyckelmedarbetare och styrelsemedlemmar.10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter
  Årsstämman beslöt att antalet styrelseledamöter skall vara 4 st. och vara utan suppleanter.

  11.Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
  Årsstämman beslutade att revisorns arvode skall vara enligt räkning under det kommande räkenskapsåret och att styrelsearvodet ej skall utgå till styrelseledamöterna och styrelseordförande utgår med O kr och med 48 300 kr (ett prisbasbelopp) till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

  12. Val av styrelse med eventuella suppleanter samt  i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter

Val av styrelse. Intill nästa årsstämma valdes till ledamöter i styrelsen:
Christian Gustavsson
Leif Nord (Ordf)
Mattias Bergkvist
Johan Ljungquist

 1. Val av revisor:
  Det beslutades att vald revisor under mandatperioden är Baks & Co AB. Till ansvarig revisor valdes auktoriserad revisor Viktor Mattsson.

14. Beslut om riktlinjer för ersättning ledande befattningshavare.
Årsstämman beslutar att redan existerande ersättningsmodell fortsätter att gälla.
15. Årsstämman avslutades

 

Nedan följer en sammanfattning av VD, Mattias Bergkvist anförande:

Vi har en unik position!

Vi har strukturerat och målmedvetet byggt vårt kunskapshus. Vi har adderat till byggstenar till vårt erbjudande inom AI som gör oss helt unika! From Data to Wisdom! Från datorkraft till applicerad AI!

Vi var tidiga med att skapa ledande datacenterlösningar för AI och Deep Learning vilket skapade en ledande position inom området. Men som en vis man sa, om man inte utvecklas så avvecklas man. Vi insåg tidigt att vi behöver addera flera komponenter i det stora ekosystemet för AI. Det är bakgrunden till AIXIA och utvecklingen av våra mjukvaruprodukter AiQu och SnapXS.

Vi har nu en permanent FoU gruppering som jobbar med att vidareutveckla och addera till nya funktioner i våra mjukvarulösningar i linje med att marknaden ständigt fortsätter att utvecklas. Det medför att vi bibehåller det försprång vi har mot många av våra konkurrenter på både den svenska som globala marknaden.  Vi har medvetet satsat och investerat på utveckling av våra mjukvarulösningar AiQu och SnapXS i stället för att maximera ett rörelseresultat.

Och vilken erbjudande vi nu har att erbjuda en hel global marknad! Nu när utvecklingen av Industri 4.0 tar fart på riktigt.

Vi fortsätter att ta marknadsandelar inom området vilket vi också visar genom en tillväxt av vår omsättning med hela 76% och även om vi sätter parentes kring 2020, som blev lidande av pandemin, så gör vi ändå en omsättningsökning jämfört med 2019 på hela 30%!

Låt mig sätta vår utveckling och byggnation av vårt kunskapshus i en bredare kontext;

För CGit har det alltid handlat om att göra komplicerade saker på ett förenklat sätt. För oss handlar det om kunskap och inte om att flytta kartonger. Vårt motto har alltid varit att utmana det givna. Att ställa de rätta frågorna, men kanske inte de lättaste frågorna. Det har varit vår roll och blivit vårt existensberättigande, även om vi inser att det här sättet att tänka inte har varit den lätta vägen till framgång.

När man ifrågasätter det som är givet, kommer ibland svar från oväntade håll. Det var vad som hände 2017. Redan med utgångspunkt från de högsta presterande konventionella datacenter-lösningarna var vi en av många som fick frågan från fordonsindustrin om vi kunde designa nästa generations datacenter. En datacenter-lösning som kunde hantera mer data och hantera den snabbare. Snabbare än någon annan tidigare. Datacenter som driver den fjärde industriella revolutionen. CGit svarade upp och skapade det första av nästa generations datacenter som fortfarande, än i dag, är överlägsen.

Genom att bryta ny mark, designa kommersiella datacenter specialiserade för AI, upptäckte vi att våra kunder hade problem som ingen annan hade stött på. Våra kunder hade gjort stora investeringar i toppmoderna datacenter-lösningar som nästan ingen hade använt tidigare, och det innebar nya utmaningar. Den befintliga mjukvaran, designad för nya krav, levde inte upp till den prestandan som infrastrukturen var designad för, vilket var utveckling av AI. Att bygga datacenter-lösningar baserat på GPU:er i stället för CPU:er innebar ett paradigmskifte och en helt ny nivå.

Traditionella lösningar som t ex. HPC, som är en etablerad lösning på marknad, kunde inte ge de svar kunderna ville ha. Samtidigt var mängden data som behövdes för att utveckla AI på en helt ny nivå exponentiellt.

Lösningarna som fanns kom från traditionella stora multinationella företag och skulle innebära enorma och väldigt komplexa investeringar i både konsulttjänster och mjukvarulicenser för att ens komma igång med AI utveckling.

Vi bestämde oss för att agera och designade lösningar baserat på vår övertygelse och kunskap inom området! Vi skapade något som inte ens de största multinationella företagen har kunnat göra. Tack vare investeringar och framtidstro från oss på GGit är vårt erbjudande inte längre begränsat till datacentret. Vårt erbjudande och koncept spänner nu hela vägen till applicerad AI.

De investeringar som vi har gjort i vår mjukvara gör att vi nu är med och levererar till nästa industriella revolution, Industri 4.0!

Med vår AI-specialiserade programvara AiQu och SnapXS är vi äntligen redo att tillhandahålla AI från datacentret till applicerad AI. Våra tjänster kommer att ge automatisering på en helt ny nivå till alla industrikunder, stora som små. En bedrift som väldigt få företag kan matcha.

Vi siktar högt och potentialen i våra lösningar är global. Vi har en kommersiellt färdigt datacenter till applicerad AI ”AI as a Service”, en teknisk och kommersiell lösning som nu redan börjat användas av kunderna och utrullningen är redan påbörjad. Det här innebär att CGit kan erbjuda svensk AI-lösningar till globala kunder, i svenska datacenter, med svensk mjukvara.

Det är en unik position!

Hur unik visar det faktum att Facebooks moderbolag, Meta, precis investerat i vad som är planerat att bli världens högst presterande AI-datacenter. De har valt att bygga på exakt samma komponenter och arkitektur som vi började göra redan 2017, för fem år sedan! Ytterligare ett bevis på att vi var, och fortfarande är, på rätt väg.

Årsstämma CGit Holding AB(publ) 2022-05-17_signerat

//

2021-03-30
Mattias Bergkvist
VD CGit Holding AB (publ)

För mer information, kontakta Bolaget på:

VD Mattias Bergkvist
Telefon: 031-762 02 40
info@cgit.se
www.aixia.se

 

 

CGit:
CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT vilket omfattar bl.a. AI/Deep Learning-plattformar datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 120 kunder fördelade över flera olika branscher.