Detta är en uppdragsanalys gjord av Analysguiden.

Tuffa jämförelsetal i det fjärde kvartalet

Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet landade på 31 mkr, vilket var lite över våra förväntningar om 30 mkr. Jämfört med föregående år var det en halvering, men i siffrorna för motsvarande kvartal året innan ingår en stororder på 43,6 mkr. Justerat för den ökade nettoomsättningen med 74% på årsbasis. Då stora orders kommer oregelbundet, är det vanligt med svängningar i nettoomsättningen sett till enskilda kvartal, vilket man behöver ha i åtanke. Som jämförelse var situationen det omvända i kvartalet innan för bolaget. Bruttomarginalen steg något till 29,8% från 29,1% under samma period. De återkommande intäkterna (ARR, annual recurring revenue) var i princip oförändrade jämfört med kvartalet innan och uppgick till 6,6 (6,5) mkr. På årsbasis uppgår ARR till 26,2 (25,5) mkr. Komponentbristen, som togs upp under det tredje kvartalet, har fortsatt i det sista kvartalet. I vissa fall är leveranstiderna nu upp till sex månader, vilket får till följd att bolaget inte har kunnat leverera i den omfattning som planerat. Det i kombination med inga större orders i kvartalet gjorde att ebitda-resultatet blev 0,7 (1,3) mkr och ebit-resultatet slutade på -0,3 (0,3) mkr. Under det sista kvartalet har bolaget även haft extra kostnader för att bli godkända för handel på handelsplattformen OTCQX i USA. Dessa kostnader bedöms uppgå till cirka 0,5 mkr. Periodens resultat för det sista kvartalet slutade på -0,3 (0,3) mkr och resultat per aktie -0,22 (0,21) kr.

Bolaget förbereder sig för aktiehandel i USA
I det fjärde kvartalet har bolaget arbetat med att bli godkända för aktiehandel med dess aktier på amerikanska OTC Markets och handelsplattformen OTCQX. Det är en plattform för handel med värdepapper som inte är noterade på en nationell börs i USA. Syftet är för att underlätta och möjliggöra handel med bolagets aktier, men även för att tillgodose det ökade intresset från amerikanska investerare. Särskilt kring de AI-relaterade tjänster, lösningar och koncept som Aixia arbetar med. Det ökar också tillgängligheten till den amerikanska kapitalmarknaden framöver.

Den utdragna komponentbristen påverkar riktkursen
Vi antog att komponentbristen skulle bli mer kortvarig än det visat sig och det gör att vi får justera vår syn på rimlig riktkurs. Mot bakgrund av att bolaget fortsätter att exekvera enligt plan och nu även möjliggör för amerikanska investerare att investera i bolaget, gör att vi långsiktigt tror på en riktkurs om 123 (140) kr om 12 – 18 månader, men att aktien i närtid är rimligt värderad runt 80 – 90 kr. Allt hänger på hur länge komponentbristen varar, vilket är svårt att förutspå. För 2023 räknar vi med att bolaget fortsätter att ta stora betydande orders inom AI och ytterligare stärker sin ställning som ledande leverantör av AI-lösningar likt tidigare år.

Läs hela analysen

Detta är en betald analys på uppdrag av CGit Holding utförd av Analysguiden

aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-cgit-holding-nettoomsattningen-nagot-over-vara-forvantningar